Revitalizace zdevastovaného hřbitova ve Svatoboru

Celkovou revitalizaci zdevastovaného hřbitova ve vsi Svatobor (Zwetbau) v Doupovských horách probíhá ve spolupráci s obcí Doupovské Hradiště. Zcela zarostlá plocha hřbitova o rozloze asi 2149,44 m² bude vyčištěna, rozvalené náhrobky rekonstruovány a zdokumentovány. Prostor opuštěného hřbitova bude proměněn v pietní místo jako vzpomínka na bývalé obyvatele zdejší oblasti.

Nový hřbitov byl založen v roce 1892 poté, co přestávala ve 2. polovině 19. století dostačovat rozloha původního hřbitova, rozkládajícího se kolem farního kostela Nanebevzetí Panny Marie. Práce na vybudování hřbitova provedli Martin Lang a stavbyvedoucí Alois Riedl z Činova. Dne 23. října 1892 byl dokončený hřbitov slavnostně vysvěcen. Hřbitov sloužil pro pohřby zemřelých občanů vsí zdejšího farního obvodu – Svatoboru, Beraního Dvora, Dolní Lomnice, Dubiny, Lučin, Mlýnské, Nové Kyselky, Staré Vsi a Šemnice. Jako první zde byla pohřbena Maria Anna Himmel ze Šemnice čp. 23. Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci 2. světové války byl hřbitov opuštěn a po následném začlenění vsi do nově vzniklého vojenského újezdu v roce 1954 byl ponechán svému osudu v nepřístupné oblasti. Celá plocha hřbitova následně zcela zarostla neprostupnými křovinami a vzrostlými stromy. Po částečném zpřístupnění oblasti na počátku 21. století byly nápisové desky, plastiky i samotné náhrobky systematicky devastovány nejrůznějšími vandaly. Dne 1. ledna 2016 byl prostor zdevastovaného hřbitova vyňat z vojenského újezdu a převeden do majetku nově vzniklé obce Doupovské Hradiště.

Informace o založení hřbitova: http://dokumentacepamatek.cz/zalozeni-hrbitova-ve-svatoboru/

Říjen 2016

V neděli 2. října 2016 byla zahájil Spolek pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska postupnou revitalizaci zaniklého hřbitova. Na ploše bývalého hřbitova hustě rostou neprůstupné náletové křoviny a mezi nimi vzrostlé stromy. V jejich podrostu se nachází desítky zdevastovaných hrobů s rozvalenými náhrobky. Ohradní zeď je na mnoha místech narušena a rozvalena. Vstupní brána i márnice byly v minulosti zcela zbořeny. Během prvního setkání byla vysekána samotná přístupová cesta a vytvořen operační prostor při vstupu na zcela zarostlou plochu hřbitova. Na místě se rovněž uskutečnilo setkání se starostkou obce Doupovské Hradiště Jarmilou Boškovou, se kterou jsme probrali cíle a postup prací. Paní starostka přislíbila maximální podporu a pomoc.

Více zde: http://dokumentacepamatek.cz/zahajeni-revitalizace-zdevastovaneho-hrbitova-ve-svatoboru/

Během další brigády v neděli 23. října 2016 bylo vysekáno prvních pár desítek metrů čtverečních metrů samotné plochy hřbitova a po dlouhých letech znovu odhaleny první rozvalené náhrobky, na kterých se následně spontánně začaly objevovat svíčky a květiny od návštěvníků v pietní vzpomínce na zde pohřbené.

Více zde: http://dokumentacepamatek.cz/druha-etapa-revitalizace-hrbitova-ve-svatoboru/

Listopad 2016

O víkendu 19. – 20. listopadu 2016 proběhla velká podzimní brigáda v rámci revitalizace plochy zdevastovaného hřbitova. Práce pokračovaly pokácením několika vzrostlých stromů, které narušovaly svými kmeny a kořeny bývalou ohradní zeď hřbitova. Několik větších i menších stromů a hustých náletových křovin bylo vyřezáno i na další části plochy samotného hřbitova. Vyřezané větve a náletové křoviny byly odtahány z plochy hřbitova a uskladněny v deponii na sousedním poli, odkud si vytěžený materiál odveze obec Doupovské Hradiště pro zpracování na dřevní štěpku.

Více zde: http://dokumentacepamatek.cz/posledni-podzimni-brigada-na-hrbitove-ve-svatoboru/

Leden 2017

V průběhu zimní přestávky proběhla dne 28. ledna 2017 první kontrola hřbitova v novém roce. Na ploše leželo místy až půl metru sněhu, který svou vahou zohýbal křoviny, a bylo tak poprvé vidět z jednoho konce hřbitova na druhý!!

Únor 2017

Ve dnech 17. – 19. února 2017 proběhlo rizikové kácení mohutných vzrostlých stromů nad náhrobky v zadní části hřbitova za pomoci horolezecké techniky, které provedla arboristická firma Arbres. Po samotném kácení následovalo čištění plochy od sházených větví a položených kmenů.

Více zde: http://dokumentacepamatek.cz/zimni-kaceni-na-hrbitove-ve-svatoboru/

Březen 2017

Během měsíce března jsme dokončili kácení a vyřezání všech vzrostlých stromů a náletových křovin na ploše hřbitova. Z důvodu blížícího se začátku vegetačního klidu jsme se na místě objevili hned několikrát. Největší jarní brigáda proběhla o prosluněném víkendu 25. – 26. března 2017. Prostor zdevastovaného hřbitova jsme díky nasazení všech brigádníků zcela otevřeli a návštěvník si tak může poprvé udělat přesnou představu o rozsahu opuštěného pohřebiště, počtech náhrobků i stavu jeho devastace.

Více zde: http://dokumentacepamatek.cz/breznove-brigady-na-hrbitove-ve-svatoboru/

Duben 2017

V průběhu měsíce dubna jsem pokračovali v odklízení vyřezaných náletových křovin a pokácených stromů a celkovém dočištění plochy bývalého hřbitova. Vytěžený materiál byl odnášen na deponii vytvořenou provizorně na sousední louce, odkud bude následně odvezen na zpracování na dřevní štěpku.

Během dubna byla provedena rovněž podrobná letecká dokumentace vyčištěné plochy hřbitova, kterou jsme provedli ve spolupráci s firmou Vertical Images z Ostrova v rámci vytvoření dokumentace zdevastovaného kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Svatoboru pro XVII. ročník regionální soutěže Stavby Karlovarského kraje 2017. Podle leteckých snímků byly následně přibližně spočítány všechny náhrobky na odhalené ploše hřbitova – nacházelo se zde zhruba 450-500 hrobových míst!!

Více zde: http://dokumentacepamatek.cz/dokumentace-zachranenych-pamatek-pro-soutez-stavby-karlovarskeho-kraje-2017/

MÉDIA: Nadšenci obnovují hřbitov v bývalém Vojenském újezdu Hradiště (idnes.cz, 27. dubna 2017)

Květen 2017

V sobotu 6. května 2017 bylo zahájeno čištění a podrobná dokumentace jednotlivých rozvalených náhrobků na ploše zdevastovaného hřbitova. Během první brigády se nám podařilo očistit prvních několik náhrobků u ohradní zdi za vstupem na hřbitov. Vykopané části náhrobků jsou po očištění kompletovány a skládány na vlastní hrobové místo. Pořízena je fotodokumentace a podrobný popis objektů včetně zaznamenání veškerých nápisů. Naše členka, restaurátorka porcelánu a keramiky Mgr. Barbora Lebocová si odvezla první dvě rozlámané skleněné nápisové desky k celkové rekonstrukci.
V dopoledních hodinách jsme na hřbitově spolu s paní starostkou obce Doupovské Hradiště Jarmilou Boškovou přivítali účastníky tradičního pochodu „Pustý zámek 2017“ do Doupovských hor. Zhruba stovka turistů si prohlédla po dlouhých letech znovu přístupný hřbitov a vyslechla krátké povídání o jeho historii i plánovém postupu při jeho revitalizaci.

Více zde: http://dokumentacepamatek.cz/zahajeni-cisteni-nahrobku-na-hrbitove-ve-svatoboru/

MÉDIA: Parta nadšenců zachraňuje dávno opuštěný hřbitov (Český rozhlas Plzeň, 29. května 2017)
MÉDIA: Obnova památek ve vsi Svatobor v Doupovských horách (TV Ostrov, 8. června 2017)

Červen 2017

V neděli 11. června 2017 pokračovalo čištění a dokumentace dalších náhrobků zdevastovaného hřbitova. Vyčištěna byla asi desítka hrobových míst, vykopány všechny rozvalené části náhrobků, které byly seskupeny k původním hrobům. Podařilo se nám seskládat rovněž několik rozbitých skleněných nápisových desek. Pořízena byla podrobná dokumentace odhalených náhrobků. Zároveň proběhl na části plochy hřbitova postřik nežádoucího porostu invazivní křídlatky japonské (Reynoutria japonica) a pámelníku bílého (Symphoricarpos albus).

Více zde: http://dokumentacepamatek.cz/cervnove-cisteni-nahrobku-na-hrbitove-ve-svatoboru/

Červenec 2017

V průběhu července 2017 jsme v rámci několika brigád pokračovali v čištění a dokumentaci dalších náhrobků v rámci revitalizace zdevastovaného hřbitova a zároveň jsme na celé ploše vysekali zavadlé invazivní rostliny ošetřené postřikem v průběhu minulých měsíců. Prostor hřbitova tak byl připraven na nadcházející Anenskou pouť.

V úterý 25. července 2017 jsme ve Svatoboru přivítali členy Muzejního spolku Žluticka v čele s MUDr. Hanou Hnykovou. Zájemcům o regionální historii jsme představili projekt záchrany ohroženého kostela Nanebevzetí Panny Marie a rovněž dosavadní postup při revitalizaci zdevastovaného hřbitova.

V rámci Anenské pouti v sobotu 29. července 2017 jsme spolu s paní starostkou obce Doupovské Hradiště Jarmilou Boškovou přivítali návštěvníky na ploše po dlouhých letech opět vyčištěného hřbitova ve vsi Svatobor v Doupovských horách. Zároveň jsme přítomné seznámili s historií místa a představili další postup prací při revitalizaci a dokumentaci hřbitova. Závěrečného svátečního slova se ujal farář P. Vladimír Müller z římskokatolické farnosti Stará Role.

Říjen 2017

Sychravou podzimní sobotu 7. října 2017 věnovali členové spolku ve stížených podmínkách a všudypřítomnému bahnu čištění a dokumentaci dalších náhrobků v rámci revitalizace zdevastovaného hřbitova. Během následujících měsíců budou práce na renovaci náhrobků přerušeny a budou provedeny úpravy okolí samotného hřbitova a zdevastovaného areálu kostela Nanebevzetí Panny Marie.

Dne 23. října 2017 jsme uspořádali pietní setkání u příležitosti 125. výročí vysvěcení hřbitova ve Svatoboru v Doupovských horách za účasti pana faráře P. Vladimíra Müllera z římskokatolické farnosti Stará Role a paní starostky obce Doupovské Hradiště Jarmily Boškové.

MÉDIA: Jubileum může slavit i hřbitov (MF Dnes, 24. října 2017)

Listopad 2017

Dne 1. listopadu 2017 byla zahájena veřejná sbírka na opravu kostela Nanebevzetí Panny Marie s farou a hřbitovem ve Svatoboru v Doupovských horách. Dárci mohou přispívat na transparentní účet č. 2501304829/2010, nebo do pokladničky na obecním úřadě Doupovské Hradiště v Lučinách čp. 1. Veškeré příspěvky dárců budou využity na odstranění havarijního stavu a rekonstrukci barokního kostela Nanebevzetí Panny Marie s areálem bývalé fary a pokračování revitalizace zdevastovaného hřbitova ve vsi Svatobor. Děkujeme za jakýkoliv příspěvek.

Více zde: http://dokumentacepamatek.cz/verejna-sbirka-na-opravu-kostela-ve-svatoboru/

Veřejná sbírka na opravu kostela Nanebevzetí Panny Marie s farou a hřbitovem ve Svatoboru

MÉDIA: Veřejná sbírka pomůže při obnově kostela, fary a hřbitova ve Svatoboru (PROPAMATKY.cz, 09. listopadu 2017)
MÉDIA: Veřejná sbírka má zachránit barokní kostel i s farou (Karlovarský deník, 09. listopadu 2017)
MÉDIA: Veřejná sbírka má zachránit barokní kostel i s farou (denik.cz, 10. listopadu 2017)
MÉDIA: Vzácnému kostelu ve Svatoboru hrozí zřícení, zachránit ho může sbírka (Petr Toman, idnes.cz, 29-11-2017)
MÉDIA: Vzácnému kostelu ve Svatoboru hrozí zřícení, zachránit ho může sbírka (Petr Toman, impuls.cz, 29-11-2017)
MÉDIA: Vzácnému kostelu ve Svatoboru hrozí zřícení (Petr Toman, MF Dnes, 29-11-2017)
MÉDIA: Vyhlásili sbírku na kostel ve Svatoboru (Rudolf Voleman, Právo, 01-12-2017)

Leden 2018

V pondělí 1. ledna 2018 si v rámci prvního ročníku novoročního výšlapu do Svatoboru zájemci prohlédli s výkladem zdevastovaný kostel Nanebevzetí Panny Marie i nedaleký revitalizovaný hřbitov.

Více zde: http://dokumentacepamatek.cz/novorocni-vyslap-pres-skalky-skritku-do-svatoboru/

Květen 2018

Dne 3. května 2018 jsme ve Svatoboru spolu se známým publicistou a patriotem Karlovarska Ing. Stanislavem Wieserem a starostkou obce Doupovské Hradiště Jarmilou Boškovou natáčeli reportáž do pořadu Toulavá kamera České televize o záchraně areálu kostela Nanebevzetí Panny Marie s farou a hřbitovem a obnově zdejší kulturní krajiny. Premiéra neděle 27. května 2018.

Záznam reportáže: Svatobor -Toulavá kamera, Česká televize. 27. 5. 2018/

Během akce Noc kostelů 2018 nás ve Svatoboru navštívila německá rodačka Theresia Luhn se svou dcerou Cornelií, které přijely až z městečka Weil der Stadt u Stuttgartu. Paní Theresia Luhn (88 let) se narodila v sousední, dnes již zcela zaniklé vsi Stará Ves (Altdorf). Ještě jako dítě se přestěhovala se svou matkou a nevlastním otcem do Jirkova. Často však poté navštěvovala své tety v Lučinách. Přáním paní Theresie je najít na hřbitově hrob svých prarodičů, její dědeček a pradědeček byli kameníky ve Staré Vsi. Obě milé dámy velice uvítaly naší snahu o záchranu hřbitova a dalších památek ve Svatoboru a proměnu, která nastala od jejich poslední návštěvy. S rodinou zůstáváme v kontaktu a pokusíme se nyní dohledat hrob jejich předků.

Více zde: http://dokumentacepamatek.cz/noc-kostelu-2018-ve-svatoboru/

Červenec 2018

Ve dnech 5. – 8. července 2018 uspořádal Spolek pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska první workshop pod vedením zkušených pracovníků v oblasti památkové péče a údržby krajiny na téma revitalizace zaniklého hřbitova a obnova náhrobků. Během workshopu se nám podařilo znovuvztyčit asi 30 náhrobků, další tři desítky jsme nově vykopali a připravili na příští akci. Zároveň jsme upravili velkou část plochy hřbitova, odvezli nápisové desky a medailonky na slepení a pracovali na dokumentaci pohřběných osob.

Více zde: http://dokumentacepamatek.cz/workshop-revitalizace-hrbitova-ve-svatoboru-5-8-7-2018/

Hřbitov Svatobor

MÉDIA: Revitalizace zaniklého hřbitova ve vsi Svatobor v Doupovských horách (karlovarskenovinky.cz, 01-07-2018)
MÉDIA: Dobrovolníci mohou pomoci s obnovu zaniklého hřbitova (denik.cz, 04-07-2018)
MÉDIA: WORKSHOP | Revitalizace zaniklého hřbitova (PROPAMATKY.cz, 05-07-2018)
MÉDIA: Dobrovolníci obnovují unikátní svatoborský hřbitov (Barbora Šmudlová, Mladá fronta Dnes, 07-07-2018)
MÉDIA: Zachraňují zdevastovaný hřbitov ve Svatoboru (Deník Právo, 16-07-2018)
MÉDIA: Ausstellung über die verschwundenen Dörfer im Duppauer Gebirge (Alois Rott, Eghaland Bladl, 11-2018)

Leden 2019

Architekt Ing. arch Jiří Janisch ze Sedla zpracoval projektovou dokumentaci ke stavební opravě hřbitovní zdi s márnicí s celkovým rozpočtem 2.160.000 Kč s DPH. Podkladem pro projektovou dokumentaci se stalo geodetické zaměření skutečného stavu hřbitova, zpracované v září roku 2018.