Stanovy spolku

Spolek pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska

Stanovy spolku

I. Název a sídlo

Název spolku: Spolek pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska
Sídlo spolku: Rosnice 4, 360 17, Karlovy Vary
Působnost spolku: Karlovarský kraj

II. Účel spolku

Účelem spolku je mapování, dokumentace, obnova, ochrana a propagace památek a kulturní krajiny na území Karlovarského kraje.

III. Hlavní činnost spolku

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., co by společného zájmu jeho členů. Hlavními prostředky k naplnění tohoto účelu jsou:

a) výzkumná činnost – mapování a terénní dokumentace památek, studium pramenů a zpracování historie objektů, tvorba popisů a soupisů památek
b) fyzická obnova poškozených, ohrožených či zaniklých památek a kulturní krajiny, jejich údržba a další ochrana
c) získávání finančních prostředků na realizaci činností k naplnění účelu spolku pomocí dotací, příspěvků a darů
d) vzdělávací činnost – pořádání přednášek, seminářů, workshopů, výstav a odborných exkurzí v oblasti památkové péče
e) publikační činnost
f) informační a poradenská činnost v oblasti památkové péče
g) praktická spolupráce s obcemi, organizacemi, spolky, vlastníky a dalšími subjekty v oblasti památkové péče a ochrany krajiny

IV. Členství ve spolku

Členem spolku se může stát jak fyzická osoba starší 15 let, tak právnická osoba, která souhlasí se jeho stanovami a cíli a je ochotna podílet se na činnosti spolku. Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky členskou schůzí spolku, která o jeho přijetí rozhoduje na svém nejbližším zasedání.

Práva člena spolku:
– účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,
– volit a být volen do orgánů spolku,
– předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti orgánům spolku,
– aktivně se podílet na praktické činnosti spolku.

Povinnosti člena spolku:
– dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,
– aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,
– aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce.

Zánik členství ve spolku:
– doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi,
– nezaplacením členských příspěvků, pokud jsou stanoveny, do stanovaného termínu
– úmrtím či zánikem člena,
– zánikem spolku,
– vyloučením člena členskou schůzí, v případě, že se člen nezúčastní bez omluvy třech po sobě jdoucích zasedání členské schůze nebo opakovaně i přes písemné napomenutí ze strany orgánu spolku porušuje tyto stanovy, případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.

Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství.

V. Orgány spolku

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:
– členská schůze,
– předseda.

VI. Členská schůze

Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:
– schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,
– volí předsedu a odvolává jej,
– schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok,
– schvaluje zprávu o hospodaření za předcházející rok, včetně roční účetní závěrky a rozpočet na rok následující
– určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období,
– schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení členů,
– rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob,
– rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních,
– rozhoduje o provozování kanceláře spolku,
– rozhoduje o zániku spolku.

Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku.

Zasedání členské schůze je svoláváno předsedou spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Předseda je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku. Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá předseda členům spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na později členem spolku uvedenou kontaktní adresu, a to nejpozději dvacet dní před jeho konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání. Nejpozději deset dní před konáním zasedání členské schůze zasílá předseda členům spolku návrhy materiálů, které je povinen předložit ke schválení.

Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí předsedy.

Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání minimálně třetina všech členů spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. O změně stanov, odvolání předsedy a zániku spolku nebo jeho přeměně rozhoduje kvalifikovanou většinou přítomných členů spolku. Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny.

Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze v souladu s odst. 3 těchto stanov, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku.

O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání členské schůze.

VII. Předseda

Předseda je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho majetkem, s výjimkou majetku nemovitého, přijímat zaměstnance spolku, ukončovat jejich pracovní poměr, a rozhodovat o všech jejich pracovních záležitostech. Za spolek může jednat rovněž předsedou zmocněný člen nebo zaměstnanec spolku.

Předseda je volen členskou schůzí na dobu 3 let. Předseda se funkce ujímá den následujícího po dni volby. Předsedou může být zvolen pouze člen spolku, který dosáhl věku 18 let.

Předseda je povinen:
– svolávat zasedání členské schůze v souladu s čl. 6 odst. 2. těchto stanov,
– vést řádně agendu členské schůze a seznam členů spolku,
– archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze,
– jednou za tři roky předložit členské schůzi ke schválení strategický plán spolku, a to tak, aby mohl být projednán nejpozději tři měsíce před ukončením platnosti předchozího strategického plánu.

VII. Zásady hospodaření spolku

Spolek je neziskovou organizací. Zdrojem příjmu spolku jsou členské příspěvky, příjmy z doplňkových činností ve smyslu naplnění účelu spolku, dobrovolné příspěvky, dary a dotace.

Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s formami činností podle těchto stanov a rozpočtem spolku.

VIII. Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku

V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.

IX. Závěrečná ustanovení

Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

Stanovy byly schváleny na ustavující schůzi dne 6. 5. 2016. Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Plzni.

 

Stanovy Spolku pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska ke stažení: