Záchrana kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Svatoboru

Postupné kroky k záchraně a celkové rekonstrukci zdevastovaného kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Svatoboru v Doupovských horách probíhají ve spolupráci s obcí Doupovské Hradiště.

Barokní farní kostel Nanebevzetí Panny Marie nechal vystavět v letech 1731-1736 tehdejší vlastník panství Kysibl (Stružná) hrabě František Josef Černín podle plánů významného českého barokního architekta Františka Maxmiliána Kaňky na místě gotického kostela na terase nad vsí Svatobor (Zwetbau). Po začlenění vsi do nově vzniklého vojenského újezdu v roce 1954 byl původní bohatý mobiliář kostela rozvezen do kostelů po celé republice a prázdný objekt poté sloužil jako skladiště a postupně chátral, roku 1966 nakonec vyhořel. Na počátku 21. století byla provedena částečná rekonstrukce zdevastovaného kostela, byla dozděna závěrová stěna presbytáře a položena provizorní plechová střecha. Díky narušenému zdivu triumfálního oblouku a propadlé klenbě presbytáře se však kostel nadále nachází v havarijním stavu a hrozí zřícením.

Historie a popis objektu: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/svatobor-kostel-nanebevzeti-panny-marie

Listopad 2016

V pátek 18. listopadu 2016 se ve zdevastovaném kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Svatoboru uskutečnilo setkání s uznávaným a oceňovaným architektem Ing. arch. Janem Soukupem z Plzně, který se specializuje na obnovu sakrálních památek. Podle nabídky vypracované Architektonickou a projekční kanceláří Atelier Soukup OPL Švehla s.r.o. jsou náklady na stavební práce k zajištění nejohroženějších konstrukcí objektu v prostoru presbytáře vyčísleny na 3.300.000 Kč bez DPH. Práce by zahrnovaly statické zabezpečení a dozdění triumfálního oblouku a vynesení nového krovu včetně zastřešení. Hrubé odhady na zbývající práce do dokončení obnovy kostela činí asi 40 milionů korun.

Prosinec 2016

Na nádherné akci Živý betlém na farmě u Smržů v Lučinách v sobotu 17. prosince 2016, která se nesla ve svátečním rodinném duchu, náš spolek spolu s paní starostkou obce Doupovské Hradiště, Jarmilou Boškovou, poprvé představil místním občanům plány na záchranu kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Svatoboru a zahájení prací na celkové revitalizaci tamního hřbitova. Během tradiční adventní sbírky mezi návštěvníky byl vybrán finanční dar na aktivity spolku ve Svatoboru ve výši 17.037 Kč. Děkujeme za tuto podporu, velice si projeveného zájmu vážíme.

Více zde: http://dokumentacepamatek.cz/dar-spolku-z-vanocni-sbirky-zivy-betlem-u-smrzu-v-lucinach/

Duben 2017

V průběhu měsíce dubna jsme prováděli ve spolupráci s firmou Vertical Images z Ostrova pozemní a leteckou foto a video dokumentaci a mapování areálu zdevastovaného kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Svatoboru, včetně přilehlé fary a nedalekého revitalizovaného hřbitova v rámci XVII. ročníku regionální soutěže Stavby Karlovarského kraje 2017.

Více zde: http://dokumentacepamatek.cz/dokumentace-zachranenych-pamatek-pro-soutez-stavby-karlovarskeho-kraje-2017/

MÉDIA: Kostel ve Svatoboru se ocitl na pokraji zkázy, hrozí mu zřícení (idnes.cz, 21. května 2017)
MÉDIA: Obnova památek ve vsi Svatobor v Doupovských horách (TV Ostrov, 8. června 2017)

Červen 2017

Ve středu 14. června 2017 se ve Svatoboru uskutečnilo čtyřstranné jednání o postupu při záchraně zdevastovaného kostela Nanebevzetí Panny Marie mezi Spolkem pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska, paní starostkou obce Doupovské Hradiště Jarmilou Boškovou, garantem území Mgr. Vladimírem Lokajíčekem z Národního památkového ústavu v Lokti a Lenkou Majerovou z oddělení památkové péče Městského úřadu Ostrov. Kromě kostela jsme si prohlédli samozřejmě také revitalizovaný hřbitov a další zájmové objekty v místě.

Na jednání zastupitelstva obce Doupovské Hradiště v pondělí 26. června 2017 odprezentovali členové spolku přítomným zastupitelům a občanům obce projekt „Záchrany kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Svatoboru“ počítající s nutnou rekonstrukcí zdevastovaného kostela a obnovou dalších památek, tvořících původní podobu dnes z větší části zaniklé farní vsi v Doupovských horách.

Červenec 2017

V úterý 25. července 2017 jsme ve Svatoboru přivítali členy Muzejního spolku Žluticka v čele s MUDr. Hanou Hnykovou. Zájemcům o regionální historii jsme představili projekt záchrany ohroženého kostela Nanebevzetí Panny Marie a rovněž dosavadní postup při revitalizaci zdevastovaného hřbitova.

Říjen 2017

V polovině října 2017 bylo provedeno v rámci úprav prostranství kolem kostela vykácení dlouhodobě neudržovaných vzrostlých listnatých stromů rostoucích v těsné blízkosti kostela, které již korunami přerůstaly samotný objekt a svými větvemi narušovaly zděné konstrukce, vnější fasády a zastřešení kostela, a zároveň svými kořenovými systémy narušovaly konstrukci kamenné ohradní zdi včetně tělesa samotné terasy, na které kostel stojí. Dvě nejstarší a nejmohutnější lípy za závěrem kostela byly prořezány a jejich koruny redukovány. Po letech se tak znovu otevřel pohled na těleso monumentálního barokního kostela tyčícího se na kamenné terase na zaniklou vsí.

Více zde: http://dokumentacepamatek.cz/uprava-prostranstvi-kolem-zdevastovaneho-kostela-ve-svatoboru/

Listopad 2017

Dne 1. listopadu 2017 byla zahájena veřejná sbírka na opravu kostela Nanebevzetí Panny Marie s farou a hřbitovem ve Svatoboru v Doupovských horách. Dárci mohou přispívat na transparentní účet č. 2501304829/2010, nebo do pokladničky na obecním úřadě Doupovské Hradiště v Lučinách čp. 1. Veškeré příspěvky dárců budou využity na odstranění havarijního stavu a rekonstrukci barokního kostela Nanebevzetí Panny Marie s areálem bývalé fary a pokračování revitalizace zdevastovaného hřbitova ve vsi Svatobor. Děkujeme za jakýkoliv příspěvek.

Více zde: http://dokumentacepamatek.cz/verejna-sbirka-na-opravu-kostela-ve-svatoboru/

Veřejná sbírka na opravu kostela Nanebevzetí Panny Marie s farou a hřbitovem ve Svatoboru

MÉDIA: Veřejná sbírka má zachránit barokní kostel i s farou (denik.cz, 10. listopadu 2017)
MÉDIA: Veřejná sbírka pomůže při obnově kostela, fary a hřbitova ve Svatoboru (PROPAMATKY.cz, 09. listopadu 2017)
MÉDIA: Veřejná sbírka má zachránit barokní kostel i s farou (Karlovarský deník, 09. listopadu 2017)